B&W keurt gebiedspaspoort goed

De definitieve versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd. De reacties op het concept-gebiedspaspoort van december 2018 zijn serieus genomen en in het paspoort verwerkt.

Om een paar te noemen: de torenflat op het parkeerterrein voor de Papiermolen komt er niet. Het ‘plangebied’ is nu uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan grenzend aan het winkelcentrum en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Er komt een onderzoek om het centrum te verduurzamen en te vergroenen met gebruik van de daken.

Het gebiedspaspoort gaat nu ter goedkeuring naar de gemeenteraad.

Alle stukken zijn te vinden op de Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden van 21 mei 2019. (De stukken staan helemaal onderaan.)

  • 19.0254: Voorstel aan de Gemeenteraad om het vast te stellen
  • Bijlage 1: Antwoorden van de gemeente op vragen van burgers
  • Bijlage 2: Alle door burgers gegeven reacties op de conceptversie
  • Bijlage 3: Het definitieve gebiedspaspoort

Hieronder een korte uitleg van de inhoud van de stukken:

Gebiedspaspoort
Het gebiedspaspoort is een toetsingskader: alle plannen voor het hart van de Merenwijk moeten straks hieraan voldoen. En het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk. In 2018 werd dit eerst de Nota van Uitgangspunten genoemd.

Informatie van de gemeente LeidenStadsnieuws

Gebiedspaspoort Kopermolen
Het gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gebiedspaspoort bevat de uitgangspunten waarbinnen het winkelcentrum in de Merenwijk en de directe omgeving ontwikkeld kan gaan worden. Het paspoort wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gebiedspaspoort voor De Kopermolen en omgeving beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het gebied rondom De Kopermolen. Het gebiedspaspoort biedt niet alleen ruimte voor een renovatie en modernisering van het winkelcentrum, maar het biedt op verschillende plekken ook de mogelijkheid voor woningbouw en het toevoegen van voorzieningen. Het totale winkeloppervlak blijft ook na renovatie gelijk. Er is een aantal wijzigingen in het gebiedspaspoort ten opzichte van het concept dat ter inzage heeft gelegen. Zo is het plangebied groter geworden met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank/Ketelmeerlaan.

Op 7 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de Merenwijk voor mensen die meer willen weten over het gebiedspaspoort.
Op 13 juni staat het horen van insprekers gepland bij de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. De inhoudelijke bespreking volgt op 2 juli. In   de agenda van de gemeenteraad   vindt u hierover meer informatie. Als u op 13 juni wilt inspreken, kunt u zich aanmelden de griffie:  griffie@leiden.nl  . Aanmelden kan tot 16.00 uur op 13 juni.

Abonneer je op Stadsnieuws. Daarmee informeert de gemeente haar burgers.

De Wijkvereniging Merenwijk
Nieuwsbericht

In de pers
24 mei Leidsch Dagblad


Eerste versie gebiedspaspoort is klaar – reageer!

Geef je mening door!

De eerste versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd en is beschikbaar. In alle huizen en bij de winkeliers in de wijk is het A4-tje met informatie in de brievenbus gevallen.
Het gebiedspaspoort is een goed leesbaar stuk. Op de laatste bladzijde staat getekend waar de 150 te bouwen woningen kunnen komen en wat de maximale hoogte zou kunnen zijn.

De gemeente wil van de Merenwijkers weten wat ze van deze eerste versie van het gebiedspaspoort vinden. Geef je mening door. Ook wanneer je het met het gebiedspaspoort eens bent. Omdat de gemeente zo een afspiegeling van wat de wijk van het gebiedspaspoort vindt.

Bekijk het gebiedspaspoort op www.leiden.nl/kopermolen.

Reageren kan op de volgende manieren:

  • Online: Je hebt tot en met maandag 7 januari de tijd om het reactieformulier van de gemeente in te vullen.
  • In gesprek met de gemeente: Op maandag 17 december, tussen 18.30 tot 21.30 uur, is de gemeente beschikbaar in Wijkcentrum Op Eigen Wieken.
  • Via de wijkvereniging: Op 18 december komen de werkgroepen van de wijkvereniging bij elkaar. Meer informatie hierover staat op de site van de wijkvereniging.

 

Nadere Toelichting:

Het ‘denk en doe mee traject’

De eerste versie van het gebiedspaspoort is het resultaat van het ‘denk en doe mee traject’ van de gemeente. Dit heette toen het participatietraject.

De gemeente heeft in september en begin oktober de ideeën en wensen verzameld van ruim 1.700 Merenwijkers. Vervolgens heeft de gemeente bekeken of de ideeën van de wijk haalbaar waren en pasten binnen het beleid van de gemeente. Al deze informatie heeft de gemeente gebruikt bij het opstellen van de eerste versie van het gebiedspaspoort Kopermolen.

Gebiedspaspoort als basis voor het bestemmingsplan

Het gebiedspaspoort is uiteindelijk de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarom is reageren belangrijk. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk.

Vervolg

Nadat Merenwijkers hun mening over de eerste versie van het gebiedspaspoort hebben gegeven, past de gemeente het paspoort aan. Ook maken ze een ‘nota van inspraak’ waarin de gemeente aangeeft hoe ze met de reacties zijn omgegaan. Daarna wordt het gebiedspaspoort via het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden.

Na het vaststellen van het gebiedspaspoort door de gemeenteraad, wordt het plan door de verschillende eigenaren verder uitgewerkt (haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig plan). Het stedenbouwkundig plan wordt in overleg met de Merenwijkers opgesteld. Het gaat dan onder andere over de positie en uitstraling van de nieuwbouw en de inrichting en vergroening van de openbare ruimte. De gemeente beraadt zich nog op de wijze waarop de ze de Merenwijkers bij het stedenbouwkundig plan kunnen betrekken.