Informatie over bouw van flats en wonen in de wijk

Op de bewonersbijeenkomst van 18 september is een plan gepresenteerd voor de renovatie van de Kopermolen en de bouw van torenflats. Eén flat zou 100 meter hoog worden. De roze vlakken in de tekening staan voor nieuwbouw. Op de pleinen komen bomen en in het centrum van de Kopermolen moet een gezondheidscentrum komen. Klik op het plaatje voor een groot beeld. Bedenk de noodzakelijke voorzieningen er omheen, zoals trottoirs, fietsenstalling, afvalcontainers, etc. Zo groen als het nu is, kan het niet zijn.

Is het plan van 18 september 2017 het uiteindelijke plan?
Nee. Na 18 september zijn er nog diverse bouwplannen ingebracht in andere overleggen. Onduidelijk is welk plan er nu voor ligt. Maar meerdere nieuwe flats zijn nog steeds een onderdeel van het plan.
Wij streven naar een plan met een integrale visie voor minimaal 25 jaar, waarbij winkelen, parkeren, wonen, groen en duurzaamheid op elkaar zijn afgestemd. We willen niet dat er in het groen (=wijkpark) gebouwd wordt.

Wat is het effect van de hoge flats (100 meter)?
De hoge flats staan in de eerste bouwplannen en staan ook nog in latere bouwplannen.
Er zijn oud-professionals in de wijk die voorbeelden hebben gemaakt, om een beeld te krijgen…

Uitzicht vanaf het fietspad bij de afslag naar de Panda/AH/Blokker.

Uitzicht vanuit de bovenverdieping van de vlinders.


Dit zijn de schaduwen die over de wijk vallen, als er een toren van 30 verdiepingen/100 meter hoog gebouwd wordt op de plek, die ze nu bedacht hebben. Op de plek van de jeu-de-boules-baan of bij het voetbalveldje bij de Panda. Ze reiken in de winter over het wijkpark, de hele wijk en zelfs tot in de Strengen.
Met deze Zonnecalculator kun je de schaduwen zelf berekenen, door de seizoenen heen.

Mag er in dit gebied zo hoog worden gebouwd?
In de jaren 70 is bij de aanleg van de Merenwijk, de hoogbouw bewust omgezet in laagbouw, door ervaringen met de Bijlmer. Later is er een woontoren geplaatst in het winkelcentrum van de Kopermolen, die je tot ver in de omgeving ziet.
De gemeente heeft een Hoogbouwvisie uit 2007. De Merenwijk is een ‘gemengd’ gebied. De Slaaghwijk is een gebied van middelhogbouw (20-30m) met incidenteel een accent (tot ongeveer 40m) (p.36). Het incidentele accent, de huidige Torenmolen is echter al 55 meter. De rest is laagbouwgebied (p.37).

Hoeveel woningen moeten er gebouwd worden?
Op pagina 8 Projectopdracht staat: “Gedacht wordt aan het toevoegen van circa 100 tot 300 huurappartementen in het middensegment van de woningmarkt. Op verzoek van de gemeente is Van der Vorm Vastgoed bereid circa 20% woningen in de sociale huursector te realiseren conform de bestuurlijke afspraak in Leiden. … Voor de investering [door Van der Vorm] zijn kostendragers noodzakelijk.”
Circa 100 tot kan dus ook minder dan 100 of meer dan 300 woningen betekenen.

Waarom wil de gemeente Leiden woningen bouwen? Waar komt dat vandaan?

In de projectopdracht lijkt een koppeling gemaakt te zijn met de behoefte van de gemeente Leiden om extra woningen te bouwen. De reden hiervoor is terug te vinden in de Programmabegroting van 2018.
Van der Vorm mag de woningen bouwen op grond, die de gemeente aan Van der Vorm verkoopt.

In de Programmabegroting 2018 van de Gemeente Leiden (uitgebreide pdf, p. 95) staat dat “Uit demografische en planologische analyses van de provincie Zuid-Holland blijkt dat we in de komende tien jaar nog circa 30.000 woningen nodig hebben om de “autonome bevolkingsgroei” (geboorten minus overlijden [+ verkleining gezinnen]) in het Hart van Holland op te vangen. […] Van die 30.000 woningen zijn er zo’n 20.000 opgenomen in de harde en zachte plannen van gemeenten. Voor 10.000 woningen [ in de regio ] moet nog een plek worden gezocht. In de praktijk zal een deel van de zachte plannen niet gerealiseerd worden, wat betekent dat de feitelijke opgave nog groter is. Leiden heeft als grootste gemeente in de regio een belangrijk aandeel om in de toenemende woningbehoefte te voorzien en in te spelen op de veranderende bevolkingssamenstelling.” […] De opgave om voldoende en juiste woningen te realiseren moet plaatsvinden in een omgeving die leefbaar, goed bereikbaar en economisch krachtig is en blijft, met oog voor klimaatverandering, vermindering CO2 uitstoot en behoud van waardevolle landschappen. Dit zijn zaken waar het cluster Stedelijke Ontwikkeling aan werkt en die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We doen dit op vele manieren, maar bovenal integraal en gebiedsgericht.

In een brief over woningbouwprogrammering 2017 van De Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan de Provinciale Staten staat dat de regio Holland Rijnland (als enige) nog geen geactualiseerde regionale woonvisie en woningbouwprogramma heeft aangeleverd. De provincie gaat alle nieuwe bestemmingsplannen van de regio Holland-Rijnland individueel toetsen aan de eerste trede van de Ladder voor duurzame verstedelijking. (p.7) Totdat de visie en programmering is goedgekeurd.
Op de site van regio Holland Rijnland staan in januari nog geen geactualiseerde documenten.
Uit de brief blijkt ook dat alle gemeenten samen meer woningen willen bouwen dan de opgave groot is.

Van wie is de grond in en rondom de Kopermolen?
De bebouwde grond is grotendeels eigendom van Van der Vorm Vastgoed BV; in een deel is sprake van erfpacht en in bezit van de gemeente. De grond van woningen is in erfpacht uitgegeven aan een Vereniging van Eigenaren. De grond van de particuliere winkelpanden aan de Watermolen is in erfpacht uitgegeven aan winkelondernemers.
De onbebouwde grond is in eigendom van de gemeente. (pagina 8 Projectopdracht)

Met hoeveel parkeerruimte moeten ze rekening houden, bij nieuwbouw?
De gemeente hanteert parkeernormen. Het aantal parkeerplaatsen is afhankelijk gemaakt van de grootte van een woning.
Hieronder de documenten die we gevonden hebben:
Beleidsregels parkeernormen Leiden, 1e wijziging (2015). De wijzigingen van normen zijn te lezen op de site van de gemeente. Op www.lbspvastgoed.nl vinden we het document Beleidsregels parkeernormen Leiden (van 2015).
Document Beleidsregels parkeernormen Leiden (2012).
Uit een artikel van het Leidsch Dagblad blijkt dat de gemeente in maart 2018 met strategische verkenningen wil komen.
We zijn benieuwd welke normen gaan gelden, omdat het aantal parkeerplaatsen impact heeft op het aantal woningen.
Daarnaast willen de winkeliers parkeerruimte beschikbaar hebben voor klanten.