Project

Stand van zaken

De laatste stand van zaken vind u onder Nieuws.
Op deze pagina staat informatie over het project, voordat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders een beter plan voor de Kopermolen verwachtte.

Wat houdt het project “Herontwikkeling Kopermolen” in?
Het project is een combinatie van een renovatie van de Kopermolen, het bouwen van woontorens en het verbeteren van de publieke ruimte. Onder ‘Waar gaat het om’ vind je een uitgebreide uitleg.

Op de bewonersbijeenkomst van 18 september 2017 is een eerste schets gepresenteerd voor de renovatie van de Kopermolen en de bouw van torenflats. De roze vlakken in de tekening staan voor nieuwbouw. Eén flat in het park zou 100 meter hoog worden. Op de pleinen komen bomen en in het centrum van de Kopermolen moet een gezondheidscentrum komen. Klik op het plaatje voor een groot beeld. Bedenk de noodzakelijke voorzieningen er omheen, zoals trottoirs, fietsenstalling, afvalcontainers, etc. Zo groen als het nu rondom een flat is, zal het niet zijn.

In de klankbordgroep van 1 mei 2018 is een eerste ruimtelijke visie (dd 25 april 2018) uitgedeeld, waarbij 1 flat van 70 meter in het park is geschetst (van de visie circuleren sinds december al verschillende versies). De samenstelling van het huidige college was op 25 april nog niet bekend, maar in een nieuwsbrief gaf Van der Vorm aan een principebesluit van het nieuwe College te vragen, over het mogen bouwen in het park. Op de schets van 25 april vind je ook de andere bouwplannen voor flats. De uitgebreide uitleg is alleen niet openbaar gemaakt. Een WOB-verzoek hiertoe is in behandeling.
Op 16 mei 2018 plaatst de wijkvereniging een bericht op de site, dat de financiële paragraaf bij deze visie bij lange na niet sluitend is. Toch verstuurt Van der Vorm op 18 mei een nieuwsbrief met dezelfde ruimtelijke visie.

Het nieuwe college van B&W dat in mei 2018 aan treedt verlangt echter een beter plan.
Vanaf september verzamelt de gemeente meningen in de wijk, waarbij ze tot een Nota van Uitgangspunten/Gebiedspaspoort wil komen. Dit moet in 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd worden.
Op de nieuwspagina van deze site en vooral per mail houdt het actiecomité u op de hoogte.

Historie van het plan

Wie hebben besloten tot het project in de Kopermolen?
Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden heeft op 11 april 2017 het Collegebesluit genomen over de Projectopdracht_en_intentieovereenkomst_Kopermolen
Het document is te vinden via de Collegebesluiten:  Besluitenlijst B&W: 11-04-2017
Op 11 mei 2017 is de Intentieovereenkomst daadwerkelijk ondertekend door de wethouder en de BV.

Om welk gebied gaat het?
In het project spreken ze over een plangebied. Dat is het gebied waarbinnen de renovatie, woontorens en verbetering van de openbare ruimte moeten gebeuren.
Dit plangebied zie je door op het kleine kaartje rechts te klikken. Niet alle partijen in dit gebied zitten in het project.

Welke de partijen zitten in het project?
De Gemeente Leiden en Van der Vorm Vastgoed B.V. willen met elkaar samenwerken om de herontwikkeling van het wijkwinkelcentrum Kopermolen in de Merenwijk mogelijk te maken (pagina 1 Projectopdracht).
Daarnaast moet er een overleggroep komen met bewoners en de ondernemers uit de Merenwijk, die in 2017 een ruimtelijk plan op stelt (pagina 1 Projectopdracht).
De volgende partijen wordt in elk geval gevraagd deel te nemen aan een overleggroep met vertegenwoordigers van Van der Vorm Vastgoed B.V. en gemeente.
– Winkeliersvereniging De Kopermolen
– Wijkvereniging Merenwijk
– Woningcorporatie Portaal
– Woningcorporatie De Sleutels
– VVE’s en bewonerscommissies van omliggende appartementencomplexen
(zie pagina 29 Projectopdracht)

Waar zijn de verslagen van de overleggen te vinden?
De deelnemers van overleggen hebben zich te houden aan ‘Gedragsregels’.
– Verstrekte documenten (papier, digitaal) mogen door de deelnemers niet worden verspreid.
– De vertegenwoordigers zijn vaste deelnemers, er zijn geen vervangers.
Deelnemers vrezen uitsluiting uit het overleg en houden zich aan de door de gemeenteambtenaar opgelegde regels. Maar na een WOB-verzoek zijn diverse verslagen van overleggen op 28 maart 2018 beschikbaar gekomen.

Van der Vorm Vastgoed B.V. is de enige gebouweigenaar in deze herontwikkeling. Welke panden heeft Van der Vorm?
Op de zwart ingekleurde gebouwen zitten vastgoedrechten van Van der Vorm Vastgoed B.V.
In een deel van de panden is sprake van erfpacht. (pagina 8 en 9 Projectopdracht)

Zijn er nog andere gebouweigenaren in het gebied van de Kopermolen en omgeving in de Merenwijk?
De gebouweigenaren/ondernemers van de Pelmolen, Watermolen, het gebouw van de Bibliotheek en het Gezondheidscentrum met o.a. de Rosmolen zijn geen expliciete partij in de Projectopdracht.

Van wie is de grond in de Kopermolen?
De bebouwde grond is grotendeels eigendom van Van der Vorm Vastgoed BV; in een deel is sprake van erfpacht. De grond van woningen is in erfpacht uitgegeven aan een Vereniging van Eigenaren. De grond van de particuliere winkelpanden aan de Watermolen is in erfpacht uitgegeven aan winkelondernemers.
De onbebouwde grond is in eigendom van de gemeente. (pagina 8 Projectopdracht)

Passen de plannen in de wijkvisie?
Gemeente Leiden:
In de Programmabegroting van de Gemeente Leiden (uitgebreide pdf, p. 95) staat dat De opgave om voldoende en juiste woningen te realiseren moet plaatsvinden in een omgeving die leefbaar, goed bereikbaar en economisch krachtig is en blijft, met oog voor klimaatverandering, vermindering CO2 uitstoot en behoud van waardevolle landschappen. Dit zijn zaken waar het cluster Stedelijke Ontwikkeling aan werkt en die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We doen dit op vele manieren, maar bovenal integraal en gebiedsgericht.

==========

Informatie gegeven door Van der Vorm