Gemeenteraad keurt gebiedspaspoort goed

De gemeenteraad heeft op maandag 15 juli 2019 het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk vastgesteld. Er wordt niet gebouwd in het wijkpark. Het bouwen in het park, is door de inzet van veel mensen, vooral wijkbewoners, nu definitief van de baan.

Dit betekent dat het Actiecomité haar doel heeft bereikt.
Ze legt haar werk stil.
Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het behoud van het wijkpark, dankjewel!!!

Wanneer je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, dan kan dat via:
– de nieuwsbrief van de gemeente Leiden – Stadsnieuws
– de website van de gemeente Leiden – Leiden.nl/kopermolen
– de site van de wijkvereniging Merenwijk – wv-merenwijk.nl/kopermolen

Nadere informatie

Het gebiedspaspoort is het toetsingskader voor de verdere uitwerking van alle plannen in het gebied in en rondom de Kopermolen. Die plannen zullen de komende tijd steeds concreter worden. De wethouder heeft daarbij aangegeven dat de wijk hier zeker bij betrokken blijft.
P.S. Het gebiedspaspoort heette in 2018 de Nota van Uitgangspunten.

De door de Gemeenteraad behandelde stukken staan op leiden.notubiz.nl en zijn te vinden onder punt 14 bij de Bespreekpunten. Waaronder de definitieve versie van het Gebiedspaspoort (bijlage 3, pdf van 7MB).
(Klik op het witte pijltje in het groene blokje voor de documenten)

In de pers
16 juli Leidsch Dagblad

B&W keurt gebiedspaspoort goed

De definitieve versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd. De reacties op het concept-gebiedspaspoort van december 2018 zijn serieus genomen en in het paspoort verwerkt.

Om een paar te noemen: de torenflat op het parkeerterrein voor de Papiermolen komt er niet. Het ‘plangebied’ is nu uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan grenzend aan het winkelcentrum en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Er komt een onderzoek om het centrum te verduurzamen en te vergroenen met gebruik van de daken.

Het gebiedspaspoort gaat nu ter goedkeuring naar de gemeenteraad.

Alle stukken zijn te vinden op de Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden van 21 mei 2019. (De stukken staan helemaal onderaan.)

 • 19.0254: Voorstel aan de Gemeenteraad om het vast te stellen
 • Bijlage 1: Antwoorden van de gemeente op vragen van burgers
 • Bijlage 2: Alle door burgers gegeven reacties op de conceptversie
 • Bijlage 3: Het definitieve gebiedspaspoort

Hieronder een korte uitleg van de inhoud van de stukken:

Gebiedspaspoort
Het gebiedspaspoort is een toetsingskader: alle plannen voor het hart van de Merenwijk moeten straks hieraan voldoen. En het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk. In 2018 werd dit eerst de Nota van Uitgangspunten genoemd.

Informatie van de gemeente LeidenStadsnieuws

Gebiedspaspoort Kopermolen
Het gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gebiedspaspoort bevat de uitgangspunten waarbinnen het winkelcentrum in de Merenwijk en de directe omgeving ontwikkeld kan gaan worden. Het paspoort wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gebiedspaspoort voor De Kopermolen en omgeving beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het gebied rondom De Kopermolen. Het gebiedspaspoort biedt niet alleen ruimte voor een renovatie en modernisering van het winkelcentrum, maar het biedt op verschillende plekken ook de mogelijkheid voor woningbouw en het toevoegen van voorzieningen. Het totale winkeloppervlak blijft ook na renovatie gelijk. Er is een aantal wijzigingen in het gebiedspaspoort ten opzichte van het concept dat ter inzage heeft gelegen. Zo is het plangebied groter geworden met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank/Ketelmeerlaan.

Op 7 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de Merenwijk voor mensen die meer willen weten over het gebiedspaspoort.
Op 13 juni staat het horen van insprekers gepland bij de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. De inhoudelijke bespreking volgt op 2 juli. In   de agenda van de gemeenteraad   vindt u hierover meer informatie. Als u op 13 juni wilt inspreken, kunt u zich aanmelden de griffie:  griffie@leiden.nl  . Aanmelden kan tot 16.00 uur op 13 juni.

Abonneer je op Stadsnieuws. Daarmee informeert de gemeente haar burgers.

De Wijkvereniging Merenwijk
Nieuwsbericht

In de pers
24 mei Leidsch Dagblad


Eerste versie gebiedspaspoort is klaar – reageer!

Geef je mening door!

De eerste versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd en is beschikbaar. In alle huizen en bij de winkeliers in de wijk is het A4-tje met informatie in de brievenbus gevallen.
Het gebiedspaspoort is een goed leesbaar stuk. Op de laatste bladzijde staat getekend waar de 150 te bouwen woningen kunnen komen en wat de maximale hoogte zou kunnen zijn.

De gemeente wil van de Merenwijkers weten wat ze van deze eerste versie van het gebiedspaspoort vinden. Geef je mening door. Ook wanneer je het met het gebiedspaspoort eens bent. Omdat de gemeente zo een afspiegeling van wat de wijk van het gebiedspaspoort vindt.

Bekijk het gebiedspaspoort op www.leiden.nl/kopermolen.

Reageren kan op de volgende manieren:

 • Online: Je hebt tot en met maandag 7 januari de tijd om het reactieformulier van de gemeente in te vullen.
 • In gesprek met de gemeente: Op maandag 17 december, tussen 18.30 tot 21.30 uur, is de gemeente beschikbaar in Wijkcentrum Op Eigen Wieken.
 • Via de wijkvereniging: Op 18 december komen de werkgroepen van de wijkvereniging bij elkaar. Meer informatie hierover staat op de site van de wijkvereniging.

 

Nadere Toelichting:

Het ‘denk en doe mee traject’

De eerste versie van het gebiedspaspoort is het resultaat van het ‘denk en doe mee traject’ van de gemeente. Dit heette toen het participatietraject.

De gemeente heeft in september en begin oktober de ideeën en wensen verzameld van ruim 1.700 Merenwijkers. Vervolgens heeft de gemeente bekeken of de ideeën van de wijk haalbaar waren en pasten binnen het beleid van de gemeente. Al deze informatie heeft de gemeente gebruikt bij het opstellen van de eerste versie van het gebiedspaspoort Kopermolen.

Gebiedspaspoort als basis voor het bestemmingsplan

Het gebiedspaspoort is uiteindelijk de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarom is reageren belangrijk. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk.

Vervolg

Nadat Merenwijkers hun mening over de eerste versie van het gebiedspaspoort hebben gegeven, past de gemeente het paspoort aan. Ook maken ze een ‘nota van inspraak’ waarin de gemeente aangeeft hoe ze met de reacties zijn omgegaan. Daarna wordt het gebiedspaspoort via het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden.

Na het vaststellen van het gebiedspaspoort door de gemeenteraad, wordt het plan door de verschillende eigenaren verder uitgewerkt (haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig plan). Het stedenbouwkundig plan wordt in overleg met de Merenwijkers opgesteld. Het gaat dan onder andere over de positie en uitstraling van de nieuwbouw en de inrichting en vergroening van de openbare ruimte. De gemeente beraadt zich nog op de wijze waarop de ze de Merenwijkers bij het stedenbouwkundig plan kunnen betrekken.

Denk mee over een ander plan

De eerste versie van het gebiedspaspoort is december 2018 beschikbaar

De eerste versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd. In alle huizen en bij de winkeliers in de wijk is het A4-tje met informatie over het gebiedspaspoort in de brievenbus gevallen. Op de laatste bladzijde staat getekend waar de 150 te bouwen woningen kunnen komen en wat de maximale hoogte zou kunnen worden. De gemeente geeft de Merenwijkers tot 7 januari de tijd om te reageren op deze eerste versie van het gebiedspaspoort.

In januari past de gemeente het gebiedspaspoort aan en is het aan de gemeenteraad om het definitieve gebiedspaspoort goed te keuren. Nadat het nog via het college van burgemeester en wethouders is gegaan.
Het gebiedspaspoort is hetzelfde als een Nota van Uitgangspunten en is de basis van een nieuw bestemmingsplan. Alle (bouw)plannen moeten daarna aan het gebiedspaspoort voldoen.

Wij zullen de mensen, die op de maillijst staan hierop attenderen.

De resultaten van de in september en oktober 2018 gehouden enquêtes!

De resultaten staan in verschillende overzichten:

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

 

Van 25 september tot en met 14 oktober 2018 haalde de gemeente op  3 manieren meningen op

De gemeente Leiden nodigt iedereen uit om mee te denken over een nieuw plan voor de Kopermolen en omgeving. Dit staat in een Huis-aan-huis-brief aan alle Merenwijkers.

 • Inloopbijeenkomst op 8 oktober tussen 16:00 en 20:00 in Regenboogkerk.
  (Verslag Wijkvereniging en Leidsch Dagblad).
 • Vragenlijsten: online in te vullen tot en met 14 oktober en op papier op 3 locaties in de wijk (bibliotheek, Op Eigen Wieken en in winkel Warmpjes.
 • Straat-interviews op 5 oktober (9:00-11:00) en 11 oktober (15:00-17:00) bij de Hema.

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

Nadere informatie

Je vindt informatie van de gemeente op: www.gemeente.leiden.nl/kopermolen/
Het Plan van Aanpak van het participatietraject tot aan de goedkeuring door de gemeenteraad.
En zo houdt de gemeente je op de hoogte: lees deze Huis-aan-huis-brief.
Achtergrondinformatie vind je op deze site.

Lees verder Denk mee over een ander plan

Nieuwe uitgangspunten voor project

Op 4 juni 2018 hebben vier personen van het Actiecomité, samen met andere belanghebbenden, op het stadhuis gesproken met Wethouder Fleur Spijker van Duurzame verstedelijking, Ruimte & Wonen.

Op 17 juli heeft het college van B&W een besluit genomen en op 19 juli 2018 informeert de wethouder ons persoonlijk per mail (zie hieronder) en wordt een bewonersbrief verspreidt.

 

Alle nieuwe informatie en besluiten van de gemeente samengevat:

 • De concept visie van Van der Vorm wordt ter zijde gelegd;
 • De gemeente heeft vanaf nu de regie in het participatieproces in plaats van Van der Vorm;
 • Het beleidsakkoord 2018-2022 is toegevoegd als beleidsuitgangspunt;
 • Na de zomer start een traject, waarbij bewoners, eigenaren en ondernemers betrokken worden, om de gewenste uitgangspunten te bepalen. In december 2018 moet dit helder zijn.
 • Op basis hiervan wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld en begin 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad.
 • Daarna wordt een beter stedenbouwkundig plan opgesteld

 

De mail van de Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen

 

Mail van: “Spijker, Fleur” <F.Spijker@leiden.nl>
Onderwerp: FW: Brief namens Fleur versturen
Datum: 19 juli 2018 om 12:24:42 CEST

Beste dames en heren,

Op 4 juni spraken we elkaar over de herontwikkeling van de Kopermolen. Hierbij stuur ik u een korte update:

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het nieuwe participatietraject voor De Kopermolen. De gemeente start na de zomervakantie een proces om samen met bewoners, eigenaren en ondernemers te komen tot een Nota van uitgangspunten. Voor de uitvoering daarvan heeft de gemeente een omgevingsmanager aangetrokken. Zij zal in augustus met enkele vertegenwoordigers van wijkvereniging, actiecomité en andere stakeholders contact opnemen over de wijze waarop de participatie ingevuld kan worden.

In de bijlage een bewonersbrief die hierover vandaag in de directe omgeving van de Kopermolen wordt verspreid. De tekst wordt ook opgenomen in de digitale nieuwsbrief van de Kopermolen en in de digitale nieuwsbrief van de gemeente, Stadsnieuws.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Henri van Middelaar, projectleider Kopermolen en omgeving. H.van.Middelaar@leiden.nl of bellen met telefoonnummer 14071.

Met vriendelijke groet,

Fleur Spijker
Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen

 

Aanvullend

We verlangen een beter plan

In de afgelopen maanden hebben de leden van het Actiecomité niet stilgezeten.

En uit onderstaande berichten kunnen we opmaken dat het bouwen in ons Wijkpark eigenlijk geen optie meer is en de acties bij hebben gedragen aan dit resultaat.
Maar zo lang we nog geen officiële bevestiging hebben ontvangen, blijft de Actiegroep initiatieven nemen.

12 juni 2018   Naar aanleiding van een tweede WOB-verzoek is weer meer informatie beschikbaar gekomen en zijn in de loop van mei en juni diverse stukken openbaar gemaakt.

11 juni 2018   Thema-avond over de Rol van de Wijkvereniging. De resultaten staan op de site van de wijkvereniging. Er komt nog een vervolg om de rollen binnen de wijkvereniging en binnen de wijk aan te scherpen. Een verslag van een deelnemer staat op de site van dhr. Schuurman.

4 juni 2018   Vier personen van ons Actiecomité hebben, samen met andere belanghebbenden, op het stadhuis gesproken met Wethouder Fleur Spijker van Duurzame verstedelijking, Ruimte & Wonen.
Aanleiding: De gemeenteraad heeft een beleidsakkoord vastgesteld met daarin uitspraken over de Kopermolen.

Factsheet Tijdens het gesprek met de wethouder heeft het Actiecomité een factsheet overhandigd met diverse feiten over de Kopermolen, het Wijkpark en de actie.

Wethouder Spijker had een groep bewoners uitgenodigd door hun betrokkenheid bij de plannen voor de Kopermolen. Zij wilde graag uit de eerste hand van aanwezigen horen wat zij vonden van de plannen die eerder zijn gepresenteerd. Daarna volgde nog een gesprek met Van der Vorm Vastgoed. Zij wil graag de energie van de bewoners ombuigen in inhoudelijke input.

De Wethouder heeft aangegeven dat Van der Vorm Vastgoed een ander plan voor de Kopermolen moet indienen. Verder hebben we van de PvdA gehoord dat het voetbalveldje van het Wijkpark de enige landingsbaan in het wijkcentrum is voor de traumahelikopter.

25 mei Hoorzitting bezwaarschriften Omgevingsvergunning Kopermolen. Er zijn 14 bezwaarschriften ontvangen. Twee leden van het Actiecomité zijn gehoord in de zitting. Zij hebben alle gelegenheid gehad om alle bezwaren ook namens een aantal andere bezwaarden toe te lichten. Volgens de Awb (Algemene wet bestuursrecht) zijn de bezwaren echter niet ontvankelijk, omdat niemand als belanghebbend kan worden aangemerkt. Alleen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken is belanghebbende. D.w.z. zij die direct last hebben van bouwverkeer, stof, geluid, e.d. Het besluit wordt 10 juli verwacht.

17 mei 2018   Het nieuwe College, van D66, GroenLinks en de PvdA presenteert haar Beleidsakkoord voor de periode 2018-2022 . De titel van het akkoord: Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden. Met op pagina 11: “In de Merenwijk verlangen we een beter plan voor de Kopermolen.

1 mei 2018    De klankbordgroep komt bijeen. Voor het eerst mogen we de klankbordgroepstukken delen en dat doen we actief via onze maillijst.
Daarnaast reageren we op verschillende documenten.
We zijn nog steeds met de gemeente in gesprek over de inhoud van de gemeentelijke notitie “Woningbehoefte Kopermolen” d.d. 30 maart 2018.
Het actiecomité maakt kanttekeningen bij de Ruimtelijke Visie van 25 april 2018, die nog voorgelegd wordt aan B&W. Mogelijk zal B&W de Ruimtelijke Visie in september bespreken.

maart en april 2018   Ondertussen worden politici gevraagd wat hun mening is over bouwen in het park en zijn er door een grote groep mensen actief handtekeningen verzameld voor de petitie.

28 maart 2018    Naar aanleiding van een eerste WOB-verzoek zijn 13 verslagen openbaar gemaakt. (Dit is het tweede blok van documenten op die pagina)

januari en februari 2018  Er zijn 3 momenten waarop linten geplaatst zijn, zodat mensen een indruk kregen van de positie van de flats in het park. De posters worden verspreid. En twee bewoners spreken hun zorgen uit bij de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 8 februari 2018.

27 januari 2018 Indiening WOB-verzoek om vergaderstukken boven tafel te krijgen. Omdat er personen genoemd worden in de stukken, moeten deze mensen eerst aangeven of ze in de stukken genoemd mogen normen, blijkt op 22 februari uit een brief van de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Bouwvergunning Kopermolen – in bezwaarperiode

Op 28 november is bij de gemeente een vergunning aangevraagd namens Winkelcentrum De Kopermolen. De Kopermolen gaat ‘verbouwen en uitbreiden’.  Aan de wijkvereniging heeft men laten weten dat dit geen voorschot is op de grootscheepse renovatie van het winkelhart.

Op de vergunningensite van Leiden is zeer veel informatie over de plannen te vinden.
Gebruik Kopermolen 23 als locatie.

Huidige status van de aanvraag:

Op 28-02-2018 heeft de Welstands- en Monumentencommissie Leiden de vergunningsaanvraag getoetst en de aanvraag was niet in strijd met redelijke eisen van welstand.
Op 06-03-2018 is de Omgevingsvergunning voor de verbouwing verleend.
Op 15-03-2018 is formeel meegedeeld dat de vergunning op 06-03-2018 is verleend.
Op 15-04-2018 gaat Van der Vorm starten met verbouwen, zo schrijft hij in de Nieuwsbrief van maart 2018.

Er kan bezwaar worden aangetekend tegen de beslissing van de Gemeente.
Dit moet via de pagina Bezwaar en Beroep van de gemeente Leiden.
En je hebt hiervoor je DIGID nodig.

We hebben een voorbeeld van een Bezwaarschrift gemaakt. Dit mag je hergebruiken.

Bezwaarschriften moeten binnen 6 weken, dus uiterlijk 16-04-2018 zijn ingediend.

 

Mogelijke bezwaren van een Merenwijker die bouwkundig ingenieur was.

De entree lijkt op het eerste gezicht groter, maar binnen wordt de gang veel smaller, omdat de hoeken wegvallen.
De schuifdeuren zijn in de oude situatie centraal tov. de gang en worden nu meer in de hoek geplaatst.
De dubbele schuifdeuren worden vervangen door een enkele schuifdeur.
Dit betekent een verslechtering. De dubbele deuren zijn samen groter en sneller open dan de nieuwe enkele schuifdeur in de hoek van gang. De doorstroming bij de entree van Albert Heijn, waar nu bij drukte al opstoppingen ontstaan met winkelkarretjes vertraagt. Mensen met rollators en scootmobielen komen vaker in de verdrukking.