Gemeenteraad keurt gebiedspaspoort goed

De gemeenteraad heeft op maandag 15 juli 2019 het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk vastgesteld. Er wordt niet gebouwd in het wijkpark. Het bouwen in het park, is door de inzet van veel mensen, vooral wijkbewoners, nu definitief van de baan.

Dit betekent dat het Actiecomité haar doel heeft bereikt.
Ze legt haar werk stil.
Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het behoud van het wijkpark, dankjewel!!!

Wanneer je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, dan kan dat via:
– de nieuwsbrief van de gemeente Leiden – Stadsnieuws
– de website van de gemeente Leiden – Leiden.nl/kopermolen
– de site van de wijkvereniging Merenwijk – wv-merenwijk.nl/kopermolen

Nadere informatie

Het gebiedspaspoort is het toetsingskader voor de verdere uitwerking van alle plannen in het gebied in en rondom de Kopermolen. Die plannen zullen de komende tijd steeds concreter worden. De wethouder heeft daarbij aangegeven dat de wijk hier zeker bij betrokken blijft.
P.S. Het gebiedspaspoort heette in 2018 de Nota van Uitgangspunten.

De door de Gemeenteraad behandelde stukken staan op leiden.notubiz.nl en zijn te vinden onder punt 14 bij de Bespreekpunten. Waaronder de definitieve versie van het Gebiedspaspoort (bijlage 3, pdf van 7MB).
(Klik op het witte pijltje in het groene blokje voor de documenten)

In de pers
16 juli Leidsch Dagblad

B&W keurt gebiedspaspoort goed

De definitieve versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd. De reacties op het concept-gebiedspaspoort van december 2018 zijn serieus genomen en in het paspoort verwerkt.

Om een paar te noemen: de torenflat op het parkeerterrein voor de Papiermolen komt er niet. Het ‘plangebied’ is nu uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan grenzend aan het winkelcentrum en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Er komt een onderzoek om het centrum te verduurzamen en te vergroenen met gebruik van de daken.

Het gebiedspaspoort gaat nu ter goedkeuring naar de gemeenteraad.

Alle stukken zijn te vinden op de Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden van 21 mei 2019. (De stukken staan helemaal onderaan.)

 • 19.0254: Voorstel aan de Gemeenteraad om het vast te stellen
 • Bijlage 1: Antwoorden van de gemeente op vragen van burgers
 • Bijlage 2: Alle door burgers gegeven reacties op de conceptversie
 • Bijlage 3: Het definitieve gebiedspaspoort

Hieronder een korte uitleg van de inhoud van de stukken:

Gebiedspaspoort
Het gebiedspaspoort is een toetsingskader: alle plannen voor het hart van de Merenwijk moeten straks hieraan voldoen. En het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk. In 2018 werd dit eerst de Nota van Uitgangspunten genoemd.

Informatie van de gemeente LeidenStadsnieuws

Gebiedspaspoort Kopermolen
Het gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gebiedspaspoort bevat de uitgangspunten waarbinnen het winkelcentrum in de Merenwijk en de directe omgeving ontwikkeld kan gaan worden. Het paspoort wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gebiedspaspoort voor De Kopermolen en omgeving beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het gebied rondom De Kopermolen. Het gebiedspaspoort biedt niet alleen ruimte voor een renovatie en modernisering van het winkelcentrum, maar het biedt op verschillende plekken ook de mogelijkheid voor woningbouw en het toevoegen van voorzieningen. Het totale winkeloppervlak blijft ook na renovatie gelijk. Er is een aantal wijzigingen in het gebiedspaspoort ten opzichte van het concept dat ter inzage heeft gelegen. Zo is het plangebied groter geworden met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank/Ketelmeerlaan.

Op 7 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de Merenwijk voor mensen die meer willen weten over het gebiedspaspoort.
Op 13 juni staat het horen van insprekers gepland bij de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. De inhoudelijke bespreking volgt op 2 juli. In   de agenda van de gemeenteraad   vindt u hierover meer informatie. Als u op 13 juni wilt inspreken, kunt u zich aanmelden de griffie:  griffie@leiden.nl  . Aanmelden kan tot 16.00 uur op 13 juni.

Abonneer je op Stadsnieuws. Daarmee informeert de gemeente haar burgers.

De Wijkvereniging Merenwijk
Nieuwsbericht

In de pers
24 mei Leidsch Dagblad


Eerste versie gebiedspaspoort is klaar – reageer!

Geef je mening door!

De eerste versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd en is beschikbaar. In alle huizen en bij de winkeliers in de wijk is het A4-tje met informatie in de brievenbus gevallen.
Het gebiedspaspoort is een goed leesbaar stuk. Op de laatste bladzijde staat getekend waar de 150 te bouwen woningen kunnen komen en wat de maximale hoogte zou kunnen zijn.

De gemeente wil van de Merenwijkers weten wat ze van deze eerste versie van het gebiedspaspoort vinden. Geef je mening door. Ook wanneer je het met het gebiedspaspoort eens bent. Omdat de gemeente zo een afspiegeling van wat de wijk van het gebiedspaspoort vindt.

Bekijk het gebiedspaspoort op www.leiden.nl/kopermolen.

Reageren kan op de volgende manieren:

 • Online: Je hebt tot en met maandag 7 januari de tijd om het reactieformulier van de gemeente in te vullen.
 • In gesprek met de gemeente: Op maandag 17 december, tussen 18.30 tot 21.30 uur, is de gemeente beschikbaar in Wijkcentrum Op Eigen Wieken.
 • Via de wijkvereniging: Op 18 december komen de werkgroepen van de wijkvereniging bij elkaar. Meer informatie hierover staat op de site van de wijkvereniging.

 

Nadere Toelichting:

Het ‘denk en doe mee traject’

De eerste versie van het gebiedspaspoort is het resultaat van het ‘denk en doe mee traject’ van de gemeente. Dit heette toen het participatietraject.

De gemeente heeft in september en begin oktober de ideeën en wensen verzameld van ruim 1.700 Merenwijkers. Vervolgens heeft de gemeente bekeken of de ideeën van de wijk haalbaar waren en pasten binnen het beleid van de gemeente. Al deze informatie heeft de gemeente gebruikt bij het opstellen van de eerste versie van het gebiedspaspoort Kopermolen.

Gebiedspaspoort als basis voor het bestemmingsplan

Het gebiedspaspoort is uiteindelijk de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarom is reageren belangrijk. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk.

Vervolg

Nadat Merenwijkers hun mening over de eerste versie van het gebiedspaspoort hebben gegeven, past de gemeente het paspoort aan. Ook maken ze een ‘nota van inspraak’ waarin de gemeente aangeeft hoe ze met de reacties zijn omgegaan. Daarna wordt het gebiedspaspoort via het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden.

Na het vaststellen van het gebiedspaspoort door de gemeenteraad, wordt het plan door de verschillende eigenaren verder uitgewerkt (haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig plan). Het stedenbouwkundig plan wordt in overleg met de Merenwijkers opgesteld. Het gaat dan onder andere over de positie en uitstraling van de nieuwbouw en de inrichting en vergroening van de openbare ruimte. De gemeente beraadt zich nog op de wijze waarop de ze de Merenwijkers bij het stedenbouwkundig plan kunnen betrekken.

Denk mee over een ander plan

De eerste versie van het gebiedspaspoort is december 2018 beschikbaar

De eerste versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd. In alle huizen en bij de winkeliers in de wijk is het A4-tje met informatie over het gebiedspaspoort in de brievenbus gevallen. Op de laatste bladzijde staat getekend waar de 150 te bouwen woningen kunnen komen en wat de maximale hoogte zou kunnen worden. De gemeente geeft de Merenwijkers tot 7 januari de tijd om te reageren op deze eerste versie van het gebiedspaspoort.

In januari past de gemeente het gebiedspaspoort aan en is het aan de gemeenteraad om het definitieve gebiedspaspoort goed te keuren. Nadat het nog via het college van burgemeester en wethouders is gegaan.
Het gebiedspaspoort is hetzelfde als een Nota van Uitgangspunten en is de basis van een nieuw bestemmingsplan. Alle (bouw)plannen moeten daarna aan het gebiedspaspoort voldoen.

Wij zullen de mensen, die op de maillijst staan hierop attenderen.

De resultaten van de in september en oktober 2018 gehouden enquêtes!

De resultaten staan in verschillende overzichten:

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

 

Van 25 september tot en met 14 oktober 2018 haalde de gemeente op  3 manieren meningen op

De gemeente Leiden nodigt iedereen uit om mee te denken over een nieuw plan voor de Kopermolen en omgeving. Dit staat in een Huis-aan-huis-brief aan alle Merenwijkers.

 • Inloopbijeenkomst op 8 oktober tussen 16:00 en 20:00 in Regenboogkerk.
  (Verslag Wijkvereniging en Leidsch Dagblad).
 • Vragenlijsten: online in te vullen tot en met 14 oktober en op papier op 3 locaties in de wijk (bibliotheek, Op Eigen Wieken en in winkel Warmpjes.
 • Straat-interviews op 5 oktober (9:00-11:00) en 11 oktober (15:00-17:00) bij de Hema.

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

Nadere informatie

Je vindt informatie van de gemeente op: www.gemeente.leiden.nl/kopermolen/
Het Plan van Aanpak van het participatietraject tot aan de goedkeuring door de gemeenteraad.
En zo houdt de gemeente je op de hoogte: lees deze Huis-aan-huis-brief.
Achtergrondinformatie vind je op deze site.

Lees verder Denk mee over een ander plan

Nieuwe uitgangspunten voor project

Op 4 juni 2018 hebben vier personen van het Actiecomité, samen met andere belanghebbenden, op het stadhuis gesproken met Wethouder Fleur Spijker van Duurzame verstedelijking, Ruimte & Wonen.

Op 17 juli heeft het college van B&W een besluit genomen en op 19 juli 2018 informeert de wethouder ons persoonlijk per mail (zie hieronder) en wordt een bewonersbrief verspreidt.

 

Alle nieuwe informatie en besluiten van de gemeente samengevat:

 • De concept visie van Van der Vorm wordt ter zijde gelegd;
 • De gemeente heeft vanaf nu de regie in het participatieproces in plaats van Van der Vorm;
 • Het beleidsakkoord 2018-2022 is toegevoegd als beleidsuitgangspunt;
 • Na de zomer start een traject, waarbij bewoners, eigenaren en ondernemers betrokken worden, om de gewenste uitgangspunten te bepalen. In december 2018 moet dit helder zijn.
 • Op basis hiervan wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld en begin 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad.
 • Daarna wordt een beter stedenbouwkundig plan opgesteld

 

De mail van de Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen

 

Mail van: “Spijker, Fleur” <F.Spijker@leiden.nl>
Onderwerp: FW: Brief namens Fleur versturen
Datum: 19 juli 2018 om 12:24:42 CEST

Beste dames en heren,

Op 4 juni spraken we elkaar over de herontwikkeling van de Kopermolen. Hierbij stuur ik u een korte update:

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het nieuwe participatietraject voor De Kopermolen. De gemeente start na de zomervakantie een proces om samen met bewoners, eigenaren en ondernemers te komen tot een Nota van uitgangspunten. Voor de uitvoering daarvan heeft de gemeente een omgevingsmanager aangetrokken. Zij zal in augustus met enkele vertegenwoordigers van wijkvereniging, actiecomité en andere stakeholders contact opnemen over de wijze waarop de participatie ingevuld kan worden.

In de bijlage een bewonersbrief die hierover vandaag in de directe omgeving van de Kopermolen wordt verspreid. De tekst wordt ook opgenomen in de digitale nieuwsbrief van de Kopermolen en in de digitale nieuwsbrief van de gemeente, Stadsnieuws.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Henri van Middelaar, projectleider Kopermolen en omgeving. H.van.Middelaar@leiden.nl of bellen met telefoonnummer 14071.

Met vriendelijke groet,

Fleur Spijker
Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen

 

Aanvullend

We verlangen een beter plan

In de afgelopen maanden hebben de leden van het Actiecomité niet stilgezeten.

En uit onderstaande berichten kunnen we opmaken dat het bouwen in ons Wijkpark eigenlijk geen optie meer is en de acties bij hebben gedragen aan dit resultaat.
Maar zo lang we nog geen officiële bevestiging hebben ontvangen, blijft de Actiegroep initiatieven nemen.

12 juni 2018   Naar aanleiding van een tweede WOB-verzoek is weer meer informatie beschikbaar gekomen en zijn in de loop van mei en juni diverse stukken openbaar gemaakt.

11 juni 2018   Thema-avond over de Rol van de Wijkvereniging. De resultaten staan op de site van de wijkvereniging. Er komt nog een vervolg om de rollen binnen de wijkvereniging en binnen de wijk aan te scherpen. Een verslag van een deelnemer staat op de site van dhr. Schuurman.

4 juni 2018   Vier personen van ons Actiecomité hebben, samen met andere belanghebbenden, op het stadhuis gesproken met Wethouder Fleur Spijker van Duurzame verstedelijking, Ruimte & Wonen.
Aanleiding: De gemeenteraad heeft een beleidsakkoord vastgesteld met daarin uitspraken over de Kopermolen.

Factsheet Tijdens het gesprek met de wethouder heeft het Actiecomité een factsheet overhandigd met diverse feiten over de Kopermolen, het Wijkpark en de actie.

Wethouder Spijker had een groep bewoners uitgenodigd door hun betrokkenheid bij de plannen voor de Kopermolen. Zij wilde graag uit de eerste hand van aanwezigen horen wat zij vonden van de plannen die eerder zijn gepresenteerd. Daarna volgde nog een gesprek met Van der Vorm Vastgoed. Zij wil graag de energie van de bewoners ombuigen in inhoudelijke input.

De Wethouder heeft aangegeven dat Van der Vorm Vastgoed een ander plan voor de Kopermolen moet indienen. Verder hebben we van de PvdA gehoord dat het voetbalveldje van het Wijkpark de enige landingsbaan in het wijkcentrum is voor de traumahelikopter.

25 mei Hoorzitting bezwaarschriften Omgevingsvergunning Kopermolen. Er zijn 14 bezwaarschriften ontvangen. Twee leden van het Actiecomité zijn gehoord in de zitting. Zij hebben alle gelegenheid gehad om alle bezwaren ook namens een aantal andere bezwaarden toe te lichten. Volgens de Awb (Algemene wet bestuursrecht) zijn de bezwaren echter niet ontvankelijk, omdat niemand als belanghebbend kan worden aangemerkt. Alleen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken is belanghebbende. D.w.z. zij die direct last hebben van bouwverkeer, stof, geluid, e.d. Het besluit wordt 10 juli verwacht.

17 mei 2018   Het nieuwe College, van D66, GroenLinks en de PvdA presenteert haar Beleidsakkoord voor de periode 2018-2022 . De titel van het akkoord: Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden. Met op pagina 11: “In de Merenwijk verlangen we een beter plan voor de Kopermolen.

1 mei 2018    De klankbordgroep komt bijeen. Voor het eerst mogen we de klankbordgroepstukken delen en dat doen we actief via onze maillijst.
Daarnaast reageren we op verschillende documenten.
We zijn nog steeds met de gemeente in gesprek over de inhoud van de gemeentelijke notitie “Woningbehoefte Kopermolen” d.d. 30 maart 2018.
Het actiecomité maakt kanttekeningen bij de Ruimtelijke Visie van 25 april 2018, die nog voorgelegd wordt aan B&W. Mogelijk zal B&W de Ruimtelijke Visie in september bespreken.

maart en april 2018   Ondertussen worden politici gevraagd wat hun mening is over bouwen in het park en zijn er door een grote groep mensen actief handtekeningen verzameld voor de petitie.

28 maart 2018    Naar aanleiding van een eerste WOB-verzoek zijn 13 verslagen openbaar gemaakt. (Dit is het tweede blok van documenten op die pagina)

januari en februari 2018  Er zijn 3 momenten waarop linten geplaatst zijn, zodat mensen een indruk kregen van de positie van de flats in het park. De posters worden verspreid. En twee bewoners spreken hun zorgen uit bij de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 8 februari 2018.

27 januari 2018 Indiening WOB-verzoek om vergaderstukken boven tafel te krijgen. Omdat er personen genoemd worden in de stukken, moeten deze mensen eerst aangeven of ze in de stukken genoemd mogen normen, blijkt op 22 februari uit een brief van de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Petitie loopt nog steeds!

Je kunt nog steeds je handtekening op de petitie zetten.
Waar? De informatie vind je door deze link te volgen.

En het aantal handtekeningen loopt nog steeds gestaag op.
Het laatst bekende aantal handtekeningen staat op de hoofdpagina links boven in de zwarte balk.

In de afgelopen maanden is de petitie op diverse manieren onder de aandacht gebracht.

 1. via de posters.
 2. via mailing aan mensen op de maillijst
 3. door op drukke plaatsen te gaan staan
 4. en door individuele acties
 5. Na een oproep aan mensen die op de mailinglijst staan, zijn tegen de 30 medebewoners hun eigen straat ingegaan om handtekeningen voor de petitie te verzamelen.

 

Handtekeningen verzameld op drukke plaatsen
Er zijn handtekeningen opgehaald bij drukbezochte evenementen of plaatsen in de wijk.

Bij de Lammetjesdagen op 8 en 11 april bij de ingang van de Kinderboerderij.
Vrijdag 30 maart stonden er mensen in de Kopermolen bij de ingang van de Dirk.
Woensdagavond 28 maart in Op eigen Wieken.
Vrijdag 23 maart haalden we handtekeningen, tegen bouwen in het Merenwijkpark, op bij de markt en de supermarkten. Dat leverde weer 1000 handtekeningen op. De teller staat op ruim 2000.
Woensdag 21 maart hebben veel mensen hun handtekening gezet onder de tekst: Niet bouwen in het Merenwijkpark. Enkele actievoerders van Hart voor de Merenwijk hebben in korte tijd meer dan 1.000 handtekeningen verzameld tegen de bouw in het wijkpark. Er ontstonden soms rijen om de petitie te tekenen.

Dat de steun van de bewoners uit de hele Merenwijk groot is, blijkt wel uit de vele reacties op de bouwplannen in het park. ‘Het wordt ons opgedrongen’. ‘Belachelijk plan’. Veel mensen zijn trots op dit mooie stukje natuur in hun wijk en beginnen over de ooievaars die hier dagelijks te zien zijn. ‘Dit park is mijn vakantie’, volgens een van de ondertekenaars. Ook kinderen onderschrijven de actie en fietsen om, om posters op te halen.

“Meer dan 90% zette graag een handtekening”, aldus actievoerder Peter de Haas. “Veel mensen stapten uit zichzelf op ons af. Uit alle reacties blijkt telkens weer hoe blij men is met het vele groen in de wijk. We moeten daar zuinig op zijn. Dat woningen nodig zijn, is begrijpelijk. Maar dat dit op een dergelijke ondoordachte wijze wordt uitgevoerd, dat gaat de meeste bewoners echt te ver. Leiden bungelt nu al ergens op een beschamende 350e plaats als het gaat om gemeentelijk groen.”

1000 handtekeningen in het nieuws

Waar zijn de flats geschetst?

We hebben drie keer de linten geplaatst op de plek waar de torens op de schets stonden.
Dat gaan we voorlopig niet meer doen.
Maar hier vind je de schets die we voor de contouren gebruikt hebben.

Hoogste toren tov huidige bebouwing op MolenaarspadDe linten op 17 maart
Het was berekoud op 17 maart, maar de linten hingen er en we stonden er weer.

Van 11:00 tot 16:00 hebben veel mensen informatie gevraagd, hun mailadres achtergelaten, posters gehaald en geld gedoneerd.

We beraden ons nu op een ander vervolg. Ideeën zijn van harte welkom!

 

Actie 3 maart
Sleutelstad heeft een uitgebreide rapportage gemaakt van de actie op 3 maart:

Merenwijk in actie tegen bouw honderd meter hoge woontoren

Actie 18 februari
De eerste symbolische paal is zondag geslagen!
En daarna is met linten aangegeven waar de flats gepland zijn.
Het was een leuke try-out en het weer was prachtig.
Veel voorbijgangers realiseerden zich toen pas waar de flats gingen komen en wat voor impact dit heeft op het wijkpark, het fietsen, wonen en het winkelcentrum.

Daarom herhalen we de actie op zaterdag 3 maart en 17 maart 2018.

 

 

Bezorgde Merenwijkers bij de Raadscommissie 08-02-2018

Afgelopen donderdag, 8 februari, vergaderde de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de Leidse gemeenteraad. Merenwijkbewoners Peter de Haas en Roelie Houweling maakten van de gelegenheid gebruik om alarm te slaan over de plannen voor nieuwe hoogbouw rond de Kopermolen — zowel over de aantasting van het wijkpark als over de enorme hoogte van één geplande flat. De publieke tribune zat vol met mensen die hun zorgen delen. Bouwwethouder Paul Laudy vertelde dat er direct voor of na het zomerreces een kaderbesluit moet zijn vastgesteld dat naar de gemeenteraad gaat. Raadsleden stelden vragen over het inspraak- en informatieproces en over mogelijke alternatieve locaties voor de gewenste woningbouw in Leiden en omgeving.

Op het Politiek Portaal van de gemeente Leiden zijn de verhalen van Peter de Haas en Roelie Houweling te beluisteren. Ga naar punt 2. Burger aan het woord. (Ook de twee volgende sprekers zijn interessant om naar te luisteren…).
Tevens heeft het Leidsch Dagblad hierover geschreven: Verzet tegen flats Kopermolen.
Peter de Haas heeft daar de poster getoond, zoals op de foto hierboven.
De door Roelie Houweling uitgesproken tekst staat hieronder.

En nu?

Ook via deze site blijkt intussen uit het grote aantal reacties dat wijkbewoners (en andere Leidenaars) zich massaal zorgen maken over de plannen van Van der Vorm en de gemeente. Maar nog lang niet iedereen is op de hoogte daar moet nu snel iets aan gebeuren. Wilt u meehelpen met het verspreiden van informatie? U kunt bijvoorbeeld in uw eigen straat flyers in de bus doen. Binnenkort komen er posters.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Inspraak Roelie Houweling op persoonlijke titel.
Commissie Stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden op 8 februari 2018.

Geacht Voorzitter, Commissieleden en andere aanwezigen.

Zomer 2016 ben ik komen wonen in de Stellingmolen in de Merenwijk. Dit is een complex voor 55+ ers, net als de andere molens van de Sleutels. Ik ben een van de jongere bewoners. De gemiddelde leeftijd ligt ruim over de AOW grens. Mensen wonen hier met veel plezier na hun werkzame leven.
Al 40 jaar kijken deze appartement complexen uit op het Wijkpark van de Merenwijk. Iedereen geniet van de bomen en luchten en alles wat daarin leeft. Ik zie bijvoorbeeld elke dag na mijn werk de Kauwenkolonie neerstrijken in de bomen van het park en de bomen in de groenstrook. Kibbelend om de beste slaapplaats in deze mooie volwassen bomen. Bomen met een hoge duurzame werking, gezien de grote hoeveelheid CO2 welke ze met hun bladerdek gedurende 2/3 van het jaar uit de lucht filteren. Het is ook bijzonder voor iedere gebruiker van het Molenaarspad, te voet of op de fiets, de foeragerende Ooievaars te zien op het speelveldje.

Natuur in de stad. Dat is wat de duurzaamheid agenda wil ( 2016 – 2020): Groen wordt uitgebreid en verbonden en biodiversiteit verbeterd. ( Vastgesteld 27 december 2015).
De Merenwijk heeft al een hoge biodiversiteit door het Wijkpark en wateren met natuurlijke taluds, waar veel vogels hun kostje bij elkaar scharrelen.

U begrijpt mijn ontzetting toen ik ontdekte dat er nu twee woontorens door gemeente Leiden en Van der Vorm vastgoed in het foerageerveldje van de Ooievaars gepland staan. Torens van wel 80 tot 100 meter hoog.
Ik heb de intentieverklaring tussen de gemeente en Van der Vorm door gespit en kwam nergens zo’n hoogte tegen. Wel de opmerking dat het pleintje bij de Hema te veel schaduw had en dat dit onaantrekkelijk was en hier iets aan gedaan moest worden. Indien deze woontorens worden gerealiseerd, dan hebben alle bewoners van de Molens er last van, wellicht zien ze dan überhaupt geen zon meer op hun balkon.

Wat mij ook opviel bij de intentieverklaring dat er veel verouderde nota’s werden aangehaald, zoals de nota Wonen, vastgesteld in 2013. De crisis wat toen nog aan de gang met dalende woningprijzen. Deze nota staat er vol van en is toch eigenlijk wel achterhaald. Als ik wethouder zou zijn van stedelijke Ontwikkeling zou ik deze nota nooit meer aanhalen, maar herschrijven.
Maar deze achterhaalde nota wordt aangehaald in het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk en in de intentieverklaring met van der Vorm.

Waardevermeerdering van het vastgoedbezit door het toekomstbestendig maken van het vastgoed is het hoofddoel van de belegger. Zo staat geschreven.
Ten koste van het woongenot van de huidige bewoners en gebruikers van het wijkpark?
Welk een verstoring gaat deze planvorming de natuur en omwonenden laten beleven?
En dan heb ik het nog niet eens over de verstoring van de grondwaterstromen als er ondergrondse infrastructuur toegevoegd wordt nabij het wijkpark. Wellicht krijgen huizen bezitters richting Zijl wel natte voeten in de kruipruimte en daar door waardevermindering.

Bestemmingsplan
Natuurlijk heb ik gereageerd via inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan. Vooruitlopend op de gemeentelijke reactie heb ik de gemeente laten weten dat er geen sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening als de Van der Vorm plannen ergens tijdens de bestemmingsronde nog zouden worden ingepast. Dit was vier dagen voor de participatie bijeenkomst in september 2017 met bewoners Merenwijk over het plan.
Er is mij de volgende dag schriftelijk toegezegd door de gemeente dat ik gelijk had en de van der Vorm plannen over de bestemmingsronde zouden worden getild. Dat is ook uitgesproken door de gemeente op deze publieksbijeenkomst.
Percentage groen
Ik ben ook geschrokken van het percentage groen binnen de gemeente grenzen. Nog geen 5% tegen over 9% bij vergelijkbare gemeenten!!
De duurzaamheid van groen is niet te evenaren. Bouwen in het groen gaat ten koste van duurzaamheid en welbevinden. Er komt meer CO2 (autobewegingen nieuwe bewoners) en verstening tegenover minder groen waar Leiden als zo weinig van heeft.
Vandaag heb ik een extra rondje met de bus door de Merenwijk gedaan.
De wijk is compact opgezet.
Het wijkpark is niet voor niets in dit ontwerp gevoegd 40 jaar geleden.

Dank voor uw aandacht.

Sit-in echtpaar ooievaar

Het op de kinderboerderij gevestigde echtpaar Ooivaar heeft zich aangesloten bij het protest tegen de 100 meter hoge woontorens door op de plek des onheils een tijdelijke sit-in te houden.

En ze hebben het hier naar hun zin. Sinds 30 maart liggen er 3 eieren in het ooievaarsnest.
In Weidezicht, het gebouw achter de hooiberg, met de ingang bij de koe, kun je de beelden van het nest op een groot scherm zien.

Ondertussen is duidelijk dat het vrouwtje in 2015 geboren en geringd is in Den Haag. Daarna is ze in augustus 2017 gezien in Leidschendam, in december 2017 in Voorburg en nu verblijft ze met haar partner in ons Wijkpark.